Regulamin – Kuźnia Zdrowia
§1 Postanowienia ogólne

Art. 1

Właścicielem serwisu Kuźnia Zdrowia (www.kuzniazdrowia.pl) jest PHU JANOTA, Krzysztof Janota, NIP 5481070429,

Art. 2

Klientem Kuźni Zdrowia może zostać każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy. Zamówienie usługi oferowanej w serwisie dla osoby nieletniej może dokonać jej prawny opiekun biorąc pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

Art. 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego Kuźnia Zdrowia. W zależności od wybranego rodzaju diety jest to zestaw posiłków o określonej wartości kalorycznej. Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajdują się: nazwa posiłku. Każdy zestaw dań spakowany jest w firmową papierową torbę opatrzoną nazwiskiem Klienta.

Art. 4

Większość posiłków pakowana jest w hermetycznie zamykane pojemniki umożliwiające obróbkę termiczną. Przed obróbką termiczną należy zdjąć z nich folię ochronną. Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 6° C.

§2 Zamawianie usług w serwisie Kuźnia Zdrowia

Art.1

Osoba składająca zamówienie w serwisie Kuźnia Zdrowia potwierdza, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia w serwisie Kuźnia Zdrowia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści powyższego regulaminu.

Art. 2

Zamówienia cateringu dietetycznego Kuźnia Zdrowia należy dokonać on-line na stronie serwisu. Składanie zamówień on-line trwa 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Telefoniczna obsługa klientów prowadzona jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. W weekend i dni ustawowo wolne od pracy kontakt z firmą możliwy jest tylko poprzez e-mail.

Art. 3

Osoba składająca zamówienie on-line zobowiązana jest podać wszystkie informacje niezbędne do określenia odpowiedniej diety. W przypadku składania zamówienia on-line diety z aktualnej oferty Firmy PHU JANOTA, wszelkie niezbędne informacje należy podać podczas składania zamówienia poprzez formularz zamówienia dostępny na naszej stronie www.kuzniazdrowia.pl. Zamówienie diet indywidualnych odbywa się podczas konsultacji prowadzonych z klientem po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny konsultacji lub podając odpowiednie ilości makroskładników lub produktów za pośrednictwem wiadomości e-mail, podczas której z Klientem zostanie przeprowadzony wywiad żywieniowy, na podstawie którego zostanie przygotowany indywidualny plan dietetyczny. Informację niezbędne do złożenia zamówienia to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, dokładny adres dostawy, rodzaj diety, przedział czasowy korzystania z diety, datę pierwszej dostawy, dodatkowe wskazówki (alergie, zmiany w dostawach, ewentualne wykluczenia pokarmowe).

Art. 4

Po dokonaniu zamówienia serwis Kuźnia Zdrowia potwierdza przyjęcie zamówienia drogą mailową poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres poczty e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu podanego przez Klienta.

Art. 5

Serwis Kuźnia Zdrowia realizuje zamówienie w miejscu i dniu określonym przez Klienta jednakże nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu.

Art. 6

Podczas składania zamówienia Klient zobowiązuje się poinformować o wszystkich przeciwwskazaniach i problemach zdrowotnych które go dotyczą. W szczególności chodzi tu o przypadki: chorób istniejących i przebytych, cukrzycy, nietolerancji laktozy, alergii, nadciśnienia tętniczego, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych bądź wpływających niekorzystnie na trawienie bądź powodujących zatrzymywanie wody w organizmie oraz w przypadku kobiet w ciąży i karmiących. Można tego dokonać w formularzu zamówienia on-line (uwagi).

Art. 7

W przypadku gdy Klient zataja przeciwwskazania i problemy zdrowotne wymienione w Art. 6 serwis Kuźnia Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.

Art. 8

Właściciel serwisu Kuźnia Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku udzielenia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub odmowy udzielenia informacji w ogóle dotyczącej stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań Klienta do korzystania z usług serwisu Kuźnia Zdrowia.

§3 Płatności

Art. 1

Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia wykonania przelewu.

Art. 2

Klient dokonuje zamówienia zestawu posiłków poprzez zakładkę „ZAMÓW TERAZ” na stronie internetowej serwisu, gdzie wybiera rodzaj diety, ilość posiłków, długość zamówienia. Następnie dokonuje płatności na kwotę: cena diety x ilość dni zamówienia z cennika dostępnego na stronie www.kuzniazdrowia.pl na wskazany rachunek bankowy, za pomocą operatora Tpay, lub gotówkowo u kuriera pierwszego dnia zamówienia – na cały okres zamówienia diety. Rachunek bankowy dostępny na naszej stronie www.kuzniazdrowia.pl

Art. 3

Klient płaci z góry za cały okres usługi Kuźnia Zdrowia, jeszcze przed realizacją zamówienia. Wpłaty można dokonać pierwszego dnia realizacji zamówienia u kuriera Kuźnia Zdrowia – za cały okres trwania zamówienia lub na rachunek bankowy wysyłając na e-mail firmy potwierdzenie wykonania przelewu. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem przelewu należy dokonać na poniższy rachunek bankowy: 11 1020 1390 0000 6902 0614 8839 W tytule przelewu należy wpisać wybrany rodzaj diety, imię i nazwisko zamawiającego oraz okres zamówienia. Po dokonaniu przelewu należy wysłać potwierdzenie na adres mailowy biuro@kuzniazdrowia.pl

§4 Dostawa

Art. 1

Dostawa posiłków cateringu dietetycznego Kuźnia Zdrowia odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych indywidualnie z Klientem w zakresie 3:00 – 7:00. Posiłki na niedzielę dowożone są razem z posiłkami na sobotę.

Art. 2

Szczegóły dostaw posiłków ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.

Art. 3

Firma PHU JANOTA pobiera opłatę za dostawę, określoną w cenniku.

Art. 4

Firma PHU JANOTA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodebranie w ustalonym czasie i miejscu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku Klient nie może domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

Art. 5

Firma PHU JANOTA w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć dzienny zestaw posiłków w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Firma PHU JANOTA zobowiązuje się do automatycznego i nieodpłatnego wydłużenia usługi o jeden dzień.

§5 Zmiana i anulowanie zamówienia

Art. 1

W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub kaloryczności wybranej diety, adresu, dokonania zawieszenia realizacji usługi. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, które powstały z tytułu zmiany.

Art. 2

Warunkiem dokonania zmian diety, jej kaloryczności, czy zawieszenia dostaw jest poinformowanie Firmy PHU JANOTA na dwa dni robocze przed realizacją dostawy zamówienia. Klient dokonując zmiany godziny i/lub adresu dostawy musi ją zgłosić do obsługi serwisu nie później niż do godz.16:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku zmian obejmujących sobotę i niedzielę należy je zgłosić do obsługi serwisu najpóźniej do godziny 18:00 w czwartek. Od poniedziałku do piątku zmian możemy dokonywać podczas godzin pracy obsługi serwisu czyli 8:00 – 16:00 drogą elektroniczną na adres biuro@kuzniazdrowia.pl. Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w Art.2 § 5 nie będą realizowane.

Art. 4

Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez Firmę PHU JANOTA wysłaniem wiadomości elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

Art. 5

W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia istnieją dwa sposoby wyrównania wartości zamówienia. Klient może dostać zwrot powstałej nadpłaty lub może rozliczyć się przy następnym zamówieniu.

Art. 6

Klient ma możliwość czasowego zawieszenia świadczonej przez serwis usługi. W takim wypadku Klient zobowiązany jest poinformować Firmę PHU JANOTA o chęci zawieszenia usługi drogą mailową pod adresem biuro@kuzniazdrowia.pl do godziny 16:00 w terminie dwóch dni roboczych przed zaistnieniem planowanej zmiany. Należy podać konkretną datę, w której usługa ma zostać wznowiona. Usługa zostaje automatycznie wydłużona o równowartość zawieszonego okresu.

§6 Reklamacje

Art. 1

W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację elektroniczną na adres: biuro@kuzniazdrowia.pl. Rozpatrywana będzie reklamacja złożona w ciągu 24 h.

Art. 2

W przypadku reklamacji jakości posiłków reklamacje należy składać w tym samym dniu.

Art. 3

Reklamacja dotyczące świadczonych usług będzie rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od jej zgłoszenie przez Klienta. O jej wyniku klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany w zamówieniu skrzynkę poczty e-mail.

§7 Polityka prywatności

Art. 1

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia oraz newslettera, są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy PHU JANOTA Administratorem danych jest firma PHU JANOTA. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych Klient może zrobić kontaktując się z obsługą Firmy PHU JANOTA. Wykorzystując tą samą drogą Klient może usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

Art. 2
Dane w systemie informatycznym przetwarza MasterLife Solutions Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w warszawie, XII Wydział Gospodarczy Nr. KRS: 0000531599

Art. 3

W sprawach nie uregulowanych lub nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Do góry